陀罗尼经发音网

当前位置:首页 > 陀罗尼经入门

雨宝陀罗尼经标准读音

发布时间:2020-10-17 13:35:08 编辑: 阅读次数:

陀罗尼经陀罗尼经全文雨宝陀罗尼经

《佛说雨宝陀罗尼经》

唐三藏沙门大广智不空奉召译

南无 持金刚海音如来

ú shì wǒ wén :yī shí báo jiā fàn zhù jiāo shǎn mí guó jiàn zhà jiā lín ,yǔ dà bì chú zhòng 如是我 闻:一时薄 伽梵住 憍 睒 弥国建 咤迦林, 与大苾刍 众 wǔ bǎi rén jù ,yòuyǔ duō zhū dà pú sà mó hē sà jù 。shí jiāo shǎn mí guózhōng yǒu yī 五百人俱,又与 多 诸 大菩萨摩 诃萨俱。时憍 睒 弥 国 中 有一 zhǎng zhě ,míng yuē miào yuè ,zhū gēnjì jìng ,xīn yì jì jìng ,duō yǒu nán nǚ jí 长 者,名 曰 妙 月, 诸根寂静, 心意寂静,多 有 男女及 duō tóng pú ,jìng xìn chéng jiù ,wǎng yì fó suǒ ,tóu miàn lǐ zú ,rào bǎi qiān zā 多 僮 仆, 净 信 成 就,往 诣 佛所,头 面 礼足,绕 百 千 匝, zhùyī miàn ,hé zhǎng gōng jìng ,ér bái fó yán :「shì zūn!yù wèn rú lái yìng zh;ng 住 一面, 合 掌 恭 敬,而白佛言:「世尊!欲 问 如来 应 正 děngjué ,shǎo yǒu suǒ yí shì ,wéi yuàn dà cí chuí mǐn tīng xǔ !」 等 觉, 少 有 所 疑事,唯 愿 大慈垂 愍 听 许!」

ěr shí shì zūn gào zhǎng zhě yán:「zì rǔ yìwèn ,dāng wéi rǔ shuō ,lìng rǔ xīn xǐ 尔时 世 尊告 长 者 言:「恣汝意问,当 为 汝说, 令汝心喜。」 shí bǐ zhǎng zhěwén shì yǔ yǐ ,huān xǐ yǒng yuè:「shì zūn! yúnhé shàn nán zǐ 时 彼长 者闻 是语已,欢 喜 踊 跃:「世尊!云何 善男子、 shàn nǚ rén zhū pín kuìzhě ,kě de fùráo ,zhū yǒu jí bìng lìng wú jí bìng ?」 善 女人 诸 贫匮 者, 可得富饶, 诸 有 疾病 令 无疾病?」 ěr shí shì zūngào miào yuè zhǎng zhě yán :「 hé yuán zuò rú shìwèn ?」 尔 时世尊 告 妙 月 长 者言:「 何 缘 作如是问?」 shí bǐ zhǎng zhě chóng bái fó yán :「shì zūn!wǒděng z&#;i jiā duō zhū juànshǔ ,

时 彼长 者 重 白 佛 言:「 世尊!我等 在家 多 诸 眷 属,

ī cái fá shǎo ,nán kě zhījì ,yòu duō jí bìng .wéi yuàn shì zūn kāi shì fǎ yào ,dāng lìng 资 财乏少,难 可支济,又多疾 病。唯 愿 世 尊 开 示法要,当 令 pín zhě yǒng lí pín qióng,cāng kù cáibǎo jiē xī yíng mǎn,cún jì jiā zhōng qī zǐ 、nán 贫 者 永 离 贫 穷,仓 库 财宝 皆悉 盈 满,存济家 中 妻子、男 nǚ juàn shǔ ,yǒu lái qiú zhě ,bì shēng huān xǐ 。wéi dà shīzhǔ ,shǐ zhū cāng kù 、 女 眷 属,有 来 求 者,必 生 欢 喜。为 大 施主,使 诸 仓 库、 jīn yín 、zhēn bǎo 、rú yì mó ní 、jīn gāng zhū zhēn 、shāng qū 、shì luó 、chì zhū 、 金银、珍 宝、如意摩尼、金 刚 诸 珍、商 佉、室罗、赤 珠、 mǎ 、jīn bǎo zhī lèi fēng ráo ,wú yǒu jìn jié ,zhōu jǐ qīn shǔ ,guǎng xiū huì shī, 码、金 宝 之类 丰 饶, 无 有 尽 竭,周 给 亲 属,广 修 惠 施, ráo yì yǒu 。」

饶 益有 情。」

ěr shí shì zūn gào miào yuè zhǎng zhě yán :「shàn nán zǐ !wǒ yú guò qù ā sēng

尔 时世 尊 告 妙 月 长 者言:「善 男 子!我 于过 去 阿僧 qí jié qián yù fóshì zūn,míng chí jīn gāng hǎi yīn rú lái yìng zhèng biàn zhī ,cóng bǐ rú 祇劫 前 遇佛世尊,名 持 金刚 海音 如来 应 正 遍 知,从 彼如 lái shòu de cǐ yǔ bǎo tuó luó ní ,shòu chí dú sòng、sī wéi jì niàn 、suí xǐ wèi tā guǎng 来 受 得此雨宝 陀 罗尼,受 持 读 诵、思惟计 念、随 喜为 他 广 shuō liú bù 。yóu cǐ tuó luó ní wēi dé lì gù ,ruò shàn nán zǐ rén yǔ fēi rén 、yào chā 、 说 流布。由 此陀 罗尼威 德力故,若 善 男 子人 与 非人、药 叉、 luó chà 、bì duō 、bìshè zhē 、jiū pán ná 、wū suō duō luó jiā bù dān nà 、jiézhà b;

罗 剎、 毕多、毕舍遮、 鸠 盘 拿、乌 娑 多 罗迦 布单那、羯咤布 dān nà děng qǐ ě xīn zhě ,bù néng wéi hài .fù yǒu zhū guǐ ,dàn rén zhī suǐ ,nóng xuè 、 单 那 等 起恶心者,不 能 为 害。复有 诸 鬼,啖 人 脂 髓、脓血、 tì tuò 、dà xiǎo biàn lì,yù lái nǎo zhě,bù néng wéi zhàng ài。」

涕唾、 大小便 利,欲来 恼 者,不 能 为 障 碍。」

ó gào miào yuè :「 ruò yǒu shàn nán zǐ xīn niàn、shǒu chí shū xiě ,dàn wén

佛 告 妙 月:「 若 有 善 男子 心 念、手 持 书 写, 但 闻 míng zì ,shòu chí 、suí xǐ、guǎng wèi tā fū yǎn zhě ,bǐ shàn nán zǐ 、shàn nǚ 名 字, 受 持、 随 喜、广 为他敷 演 者, 彼善 男子、 善 女 réncháng yè ān yǐn ,shòu zhū kuài lè ,wéi yú jiā zī liáng 、ān yǐn fēng ráo gù 。人 长 夜安隐, 受 诸 快乐, 为 瑜伽 资粮、 安隐 丰 饶 故。 ruò yǒu rén yù shòu chí cǐ bǎotuó luóní zhě ,yìng gòng yǎng yī qiè rú lái ,yī yè 、 若 有 人 欲 受 持此雨 宝陀 罗尼者, 应 供 养 一切如来,一夜、 èr yè ,huòsān yè ,zhuān xīn sòng chí shòu jìng ,jìng xìn sān bǎo .zhū tiān xī jiē huān xǐ 二夜,或三夜,专 心 诵 持 受 敬,净信 三宝。诸 天悉皆 欢 喜, jí yǔ cái bǎo gǔ mài ,wéi bǐ dúsòng fǎ shī gù 。」 jí shuō tuó luó ní yuē : 即雨财宝 谷 麦, 为 彼读诵法师故。」 即说 陀 罗 尼 曰: nang mo po e po di po ri luo tuo luo suo e luo nie ju sa ye

\

曩 谟 婆誐嚩帝 嚩日 啰 驮 啰 娑誐 啰 捏 具洒耶

ta nie duo ye da ni ye ta om su lu bi ba na luo po di meng e 怛 他蘖 多 野 怛你也他 唵 素噜闭 跋 捺啰 嚩 底 矒 誐 a zuo li a zuo ba li wa qie duo ni wa bi na ni sa xie po di 阿左隶 阿左 跛隶 嗢 伽 跢 你 嗢 陛娜你 萨写 嚩底

niang tuo nang po di shi li mo di bo luo po po di a mo li wei mo li 驮 娘 驮 曩 嚩底 室 唎么底 钵 啰 婆嚩底 阿么隶 尾 么黎 lu lu lu bi wei mo li a na duo xi di wei na duo xi di wei shi po ji shi 噜噜 素噜闭尾 么 黎 阿娜 多悉帝 尾 娜 多悉帝 尾 湿嚩 计始

ju li meng ju li di di ming du du ming duo duo li duo 鸯 矩隶 矒 矩隶 地地 冥 度度 冥 跢 跢 隶 多

duo luo po ri li a wa duo ni bu ji wu ji cha ji cha ji wa luo sa ni 啰 多 啰嚩日隶 阿袜 跢 你 步计屋计 咤 计咤计 袜 啰 洒尼 ni se bo na ni po e wan po ri luo tuo luo suo e luo nie ju san 你涩 播娜你 婆誐 挽 嚩日 啰 驮 啰 娑 誐啰 捏 具 衫

ta nie duo mo nu suo mo luo suo mo luo suo mo luo

怛他 孽 跢 么 弩 娑 么 啰 娑 么 啰 娑 么 啰

po da ta nie duo sa di ye mo nu sa mo luo seng qie sa di ye mo 萨嚩 怛他孽 跢 萨底也 么 弩 娑 么啰 僧 伽 萨底也 么 nu suo mo luo da cha da cha bu la bu la bu la ye bu la ye 弩 娑 么 啰 怛咤 怛咤 布啰 布啰 布啰也 布啰野

luo po luo po luo ni su meng e li san duo mo di meng e luo mo di 婆啰 婆 啰 婆 啰抳 素 矒 誐丽 扇 跢 么 底 瞢 誐攞 么底 bo luo po mo di mo he mo di su po na luo po a nie cuo a nie cuo 钵 啰 婆 么底 摩 诃 么底 素婆 捺啰 嚩底 阿蘖蹉 阿蘖蹉 san mo ye mo nu suo mo luo suo po he

三 么 野么 弩 娑 么 啰 娑 嚩贺

\

tuo luo na mo nu suo mo luo suo po he

阿驮 啰 拏么 弩娑 么 啰 娑 嚩贺

luo po po mo nu suo mo luo suo po he

钵 啰 婆 嚩么 弩 娑 么 啰 娑 嚩贺

li di mo nu suo mo luo suo po he

驮 哩底么 弩 娑 么 啰 娑 嚩贺

re ye mo nu suo mo luo suo po he

尾 惹 野么 弩 娑 么 啰 娑 嚩贺

\

po sa da po wei re ye mo nu suo mo luo suo po he

萨嚩 萨怛嚩 尾 惹野 么 弩 娑 么 啰 娑 嚩贺

ó gào miào yuè zhǎng zhě:「cǐ míng yǔ bǎo tuó luó ní 。yǐ cǐ tuó luó ní wēi lì ,

佛 告 妙 月 长 者:「此 名 雨宝 陀 罗尼。以此陀罗尼 威力, bìng huàn 、jī jiǎn 、jí yì 、yè zhàng xī jiē xiāo miè 。ruò shàn nán zǐ 、shàn nǚ rén , 病 患、饥俭、疾疫、业障 悉皆 消 灭。若 善 男子、善 女 人, xiān yìng yǎng yī qiè rú lái ,yú yī rì yī yè wú jiàn duàn sòng chí cǐ tuó luó ní , 先 应 供 养 一切如来, 于一日一夜无 间 断 诵 持此 陀罗尼,

í jiā jí yǔ bǎo ,rú dà rén liàng ,yī qiè zāi huò xī jiē xiāo miè 。shì gù ,shàn nánzǐ 其家即雨宝, 如大人 量, 一切 灾祸 悉皆 消 灭。是故, 善男子 dāng shòu chí cǐ yǔ bǎo tuó luó ní ,guǎng wèi tā rén fēn bié 、yǎn shuō 。」 当 受 持此雨 宝 陀罗尼,广 为 他人 分别、 演说。」 「shàn zāi ,shì zūn!」miào yuè zhǎng zhě wén fó suǒ shuō,huān xǐ yǒng yuè:

「善哉, 世尊!」 妙 月 长 者 闻 佛 所 说,欢 喜踊跃: 「wǒ jīn cóng fó shòu cǐ yǔ bǎo tuó luó ní ,shòu chí dú sòng,guǎng wèi tā rén fēn bié 「我今 从 佛受 此雨 宝 陀罗尼,受 持 读 诵,广 为他人 分别 jiě shuō 。」

解 说。」

ěr shí miào yuè zhǎng shòu fó jiào yǐ ,yòu rào shì zūn bǎi qiān zā yǐ ,hé

尔时 妙 月 长 者 受 佛教已, 右绕 世尊 百 千匝已,合 zhǎng gōng jìng ,tóu miàn lǐ zú ,huān xǐ ér qù .

掌 恭 敬,头 面 礼足,欢 喜而去。

ěr shí fó gào jù shòu ā nán tuó:「rǔ wǎng miào yuè zhǎng zhě jiā ,kàn bǐ

尔时佛告 具 寿 阿难陀:「汝 往 妙 月 长 者家, 看 彼 zhǎng zhě zhū kù cáng zhōng zhǒng zhǒng cái gǔ 、zhū zhēn bǎo wù jí zhū zī jù , 长 者诸库 藏 中 种 种 财 谷、 诸 珍宝 物 及诸资具,

īn xī yíng mǎn。」

今 悉 盈 满。」

ěr shí jù shòu ā nán tuó shòu fó jiào yǐ ,wǎng yì jiāo shǎn mí dài chéng wǎng

尔 时具 寿 阿难陀 受 佛教已, 往 诣憍 睒 弥 大 城 往 miào yuè zhǎng zhě jiā zhōng 。rù yǐ ,jiàn zhū kù cáng zhī zhōng cái bǎo xī jiē 妙 月 长 者 家 中。 入已,见 诸 库藏 之 中 财 宝悉皆 yíng mǎn 。jiàn cǐ shì yǐ,xīn dà huān xǐ ,yǒng yuè ér hái 。ěr shí jù shòu ā nán 盈 满。见 此事已,心大 欢喜, 踊 跃 而还。尔时具寿 阿难 tuó guài wèi céng yǒu ,xīn shèn huān xǐ ,ér bái fó yán :「shì zūn !yǐ hé yīn yuán 陀 怪 未 曾 有,心 甚 欢 喜,而白 佛言:「 世尊!以何 因 缘

ào yuè zhǎng zhě jiā zhōng kù cáng yíng mǎn ?」

妙 月 长 者 家 中 库 藏 盈 满?」

ó yán :「shàn nán zǐ !miào yuè zhǎng zhě jìng xìn yú wǒ ,shòu chí cǐ yǔ bǎo

佛 言:「善 男子! 妙 月 长 者 净 信 于我, 受 持此雨宝 tuó luó ní ,wéi yī qiè yǒu qíng xuān shuō 。shì gù ,ā nán !shòu chí cǐ tuó luó ní 陀 罗尼,为 一切 有 情 宣 说。 是故,阿难! 受 持 此 陀罗尼 guǎng wéi rén shuō ,wǒ yǐ fó yǎn guān zhū shìjiāntiān、rén 、mó 、、shā mén 、 广 为 人 说, 我以佛眼 观 诸 世 间天、人、魔、梵、沙 门、 pó luó mén ,yú cǐshòu chí yǔ bǎo tuó luó ní zhě ,bù néng zuò qí zhàng nán 。hé yǐ 婆 罗门,于此受 持 雨宝 陀 罗 尼者, 不 能 作 其 障 难。何以 gù ?rúlái bù yì yǔ gù ,cǐ zhēn yán jù bù kěhuài gù 。cǐ tuó luóní wú shàn gēn yǒu 故?如来不异语故, 此 真 言句 不可坏 故。此陀 罗尼无 善 根 有 qíng ěr shàng bù wén ,hé kuàng shū xiě、shòu chí dú sòng 。hé yǐ gù ?yī qiè rú lái 情 耳 尚 不闻, 何 况 书 写、受 持 读 诵。何以故?一切如来 zhēn yǔ xuān shuō ,yī qiè rú lái suí xǐ ,yī qiè rú lái chēng zàn ,yīqiè rú lái xiǎn

真 语 宣 说, 一切如来随 喜,一切如 来称 赞, 一切如 来显 yáng ,yī qiè rú lái zhòng zhí 。」

扬, 一切如来 种 植。」

ā nán bái fó yán :「shàn zāi ,shì zūn!」 yǐ miào jiā tā ér shuō sòng yuē :

阿 难陀 白佛言:「 善 哉,世尊!」 以妙 伽他而 说 颂 曰: zhū fó bù sī yì ,fó fǎ yì fù rán ,jìng xìn bù sī yì,guǒ bào yì fù rán 。

诸 佛不思议,佛法亦复然, 净 信不思议,果报 亦复然。

ì huì yī qiè zhì,fǎ wáng bù shēng miè,yǐ dào shèng bǐ àn,qǐ shǒu fó yǒng měng 。

寂慧一切智,法 王 不 生 灭,已到 胜 彼岸,稽首 佛 勇 猛。 ěr shí jù shòu ā nán tuó wén fó shuō cǐ《yǔ bǎo tuóluó ní jīng》,yǒng yuè huān 尔时具 寿阿难 陀 闻佛 说 此《雨宝陀罗尼经》, 踊 跃 欢 xǐ,bái fó yán:「shì zūn!jīn cǐ fǎ yào dāng hé míng cǐ jīng?wǒ děng jīn zhě yún hé fèng

喜,白佛言:「世尊!今此法 要 当 何 名 此 经?我等 今 者 云何 奉 chí ?」

持?」

ó gào ā nn :「 cǐ jīng míng miào yuè zhǎng zhě suǒwèn ,rǔ dāng shòu chí ;

佛告 阿难:「 此经 名 妙 月 长 者 所 问,汝 当 受 持;

ì míng néng huò yī qiè cái bǎo fúcáng,yì míng yī qiè rú lái chēng zàn yǔ bǎo tuó 亦 名 能 获一切 财宝 伏藏,亦 名 一切如来 称 赞 雨宝 陀 luó níjiào ,rǔ dāng shòu chí 。」

罗 尼教, 汝 当 受 持。」

í báo jiā fàn shuō cǐ jīng yǐ,wú liàng bì chú jí zhū pú sà ,bìng zhū tiān 、rén 、

时 薄 伽梵 说 此经已,无 量 苾刍及 诸菩萨,并 诸 天、人、 ā sū luó děng yī qiè dà zhòng ,wén fó suǒ shuō ,jiē dà huān xǐ ,xìn shòu fèng xíng。 阿苏罗 等 一切大 众,闻 佛 所 说,皆 大 欢 喜,信 受 奉 行。

◎心真言曰: om po su tuo li suo po he

唵 嚩素驮隶 娑 嚩贺

◎心中心真言曰: om shi li po su suo po he

唵 室唎嚩素 娑 嚩贺

唵 嚩素 娑嚩贺

随喜一切众生离苦得乐诸福报!随喜赞叹一切众生诸善根及诸饶益行!随喜赞叹一切佛菩提,佛子地诸果!随喜赞叹过去、现在、未来一切诸佛菩萨及众生的功德!

随喜赞叹过去、现在、未来一切佛子善举善念善行功德!随喜虚空法界一切世出世间有漏及无漏功德!

敬请十方一切诸佛转于无上法-轮,请住世经无量劫,演说无量甚深妙法!

十方三世一切诸佛菩萨如何回向,我们亦如何回向!愿以此功德,普及于一切,我等与众生,皆共成佛道!

南无本师释迦牟尼佛!南无阿弥陀佛!

南无大悲观世音菩萨!南无大智文殊菩萨!南无大行普贤菩萨 !南无大愿地藏王菩萨!

本文链接:雨宝陀罗尼经标准读音

上一篇:宝箧印陀罗尼经咒感应

下一篇:宝箧印陀罗尼经的作用

推荐阅读

热点关注